مشتریان ما
لیست برخی مشتریان ما
  • ارایه دهندگان خدمات پس از فروش معتبر مانند مادیران و سام سرویس
  •  کارخانجات بزرگ تولیدی مانند کالبر ،  آناتا ، کلر پارس ، الکترود یزد ، دونار خزر ،پبروشیمی تبریز و ...
  • شرکتها و موسسات دولتی یا خصوصی نظیر سازمان انرژی اتمی ، سازمان فنی حرفه ای  ، انتشارات سنجش ، واحدهای دانشگاه سراسری و آزاد اسلامی و ....
  • بیوت برخی مراجع عظام ، و برخی مراکز سپاه و نیروی انتظامی
  • مراکز برخی بانکها
  • بسیاری از آژانسهای مسافرتی ، هتلها و بیمارستانها